เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 เงื่อนไขและข้อตกลง

        การใช้งานเว็บไซต์ arkira.store, arkira-auto.com และ arkira.pro  (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของ บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ในการใช้บริการดังต่อไปนี้

        *เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด โดยหากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธ หรือทำการยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

        บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูล ข้อตกลง และเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงใดๆ บนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การสมัครเป็นสมาชิก

        2.1. ท่านสามารถลงทะเทียนเป็นผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ arkira.store (หรือ แพลตฟอร์ม อื่นๆ ในอนาคต) โดยตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง บริษัทฯ กับท่าน ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป

        2.2. ท่านตกลงที่จะเก็บข้อมูล ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านเป็นความลับ ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของท่าน และท่านรับรองว่าเป็นการดำเนินการของท่านเอง

        2.3. หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ บริษัทฯ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ

        2.4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุด หรือ ท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ รวมถึง ท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

        2.5  อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของท่านไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่อง

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

        3.1 แพลตฟอร์ม นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร บรรดาข้อมูล รูปภาพและเสียง ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ รูปแบบของแพลตฟอร์ม ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า บทความสาระอื่นๆ ที่ปรากฎในแพลตฟอร์ม นี้ รวมถึงช่องการขายอื่นๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่ถือครองโดยบริษัทฯ เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของบริษัท ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในแพลตฟอร์มนี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัท ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ แพลตฟอร์มนี้ได้

        3.2 เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สโลแกน คู่มือ โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย

        3.3  บริษัทฯ มีสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ 

4. ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

        4.1 บริษัทฯ พยายามแสดงราคา ที่ปรากฏบนอยู่บนแพลตฟอร์มให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

        4.2 บริษัทฯ พยายามให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม ให้มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

        4.3  รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนแพลตฟอร์ม  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น สินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม

        4.4  ราคาสินค้า รวมถึงค่าบริการต่างๆ อันปรากฎเพื่อประกอบในการสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  5. การมีพร้อมของสินค้า

        ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า และ/หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและบริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ

  6. การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

        6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับท่านได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้ต่อไป

        6.2 หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail

  7. การชำระเงิน

        7.1  ท่านสามารถทำรายการชำระเงินค่าสินค้า ผ่านช่องทาง บัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระเงินผ่านทางธนาคาร  โดยท่านต้องสินค้าชำระจำนวนเงินให้ครบถ้วน และตรงตามข้อมูลรหัสสินค้าที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม

        7.2  หากท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน โดยจะแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail

 8. นโยบายการคืนสินค้า / การคืนเงิน

        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆ รวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ

        วิธีการคืนสินค้า

        ท่านสามารถทำการคืนสินค้าได้ทันทีที่ได้รับสินค้า หรือหากตรวจสอบสินค้าและพบว่าสินค้า หรืออุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือใช้งานไม่ได้ สามารถส่งคืนกลับบริษัทภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน

        วิธีการคืนเงิน

        บริษัทฯ พร้อมคืนเงินตามมูลค่าของสินค้าที่ท่านได้ทำการชำระเงินไว้ ทั้งนี้ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ค่าบริการติดตั้ง ค่าขนส่ง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไป โดยรูปแบบการคืนเงินจะเป็นการโอนผ่านทางธนาคาร ในระยะเวลา 15 – 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อขอข้อมูล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail

9. กฎข้อบังคับ

        บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มนี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

   

reflect you true identity

© 2015-2024 ARKIRA AUTO CO., LTD.
© 2015-2024 ARKIRA AUTO CO., LTD.