นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) บริษัทฯ จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ ที่เก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และได้รับมาระหว่างการให้บริการ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

1.4 เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการหรือขณะใช้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึงนโยบายอื่น ที่บริษัทฯ บังคับใช้ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ระบุเอาไว้โดยเฉพาะแล้วในเรื่องการรวบรวม ประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้อย่างไร

1.5 การคลิกยอมรับ หรือการเข้าตรวจสอบ เช่นการลงทะเบียนหรือข้าพเจ้า ยินยอม หรือยอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กำหนดโดย บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัดหรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของ www.arkira.store, www.arkira-auto.com หรือบริการอื่น ของบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยินยอมหรือยอมรับและเข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านจะปฏิบัติ หรือให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว และให้ถือว่าท่านได้ยอมรับในการรวบรวม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และให้บริษัทฯนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

1.6 บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.arkira.store หรือที่อื่นที่เหมาะสม และเห็นได้ง่าย และ/หรืออาจมีการแจ้งเตือนแก่ท่านทางอีเมล ขณะที่ท่านใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือการเข้าใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์มด้วย

ทั้งนี้ ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งท่านทางช่องทางต่าง ข้างต้น  ท่านควรตรวจสอบอีเมล ข้อความ การแจ้งเตือน เพื่อตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้กับการประกาศอื่น ข้อสัญญา และข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัทฯ และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

1.8 ท่านสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและเรียกดูได้โดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามท่านต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชีกับบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการใช้บริการต่าง ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทาง www.arkira.store    

1.9 ท่านมีสิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

. สิทธิที่จะขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้ข้อมูลส่วนบุคคล

. สิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

. สิทธิที่จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (นิรนาม) หรือถอนความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

. สิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

. สิทธิที่จะคัดค้านไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

. สิทธิที่จะโอนย้ายข้อมูลหรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวนั้นเพื่อใช้ในบริการของบุคคลอื่น

. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

1.10 การใช้สิทธิตามข้อ 1.9 อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการ และ/หรือท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลที่มีความชัดเจน หรือสามารถระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมาโดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงแล้วสามารถระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่ชัด

2.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากท่าน ดังต่อไปนี้ 

. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด 

. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ 

. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน

. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่น ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ 

. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่นเบราเซอร์ การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม

. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ

. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใด ของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้

. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้และยินยอมรับเงื่อนไขการบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

. เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใด หรือการสั่งซื้อสินค้าใด ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม

. เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่น ของบริษัทฯ

. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณา หรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัทฯ

. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม

. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางบริการภายใน หรือแอพพลิเคชั่น เช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล

2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และท่านจะต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้บริษัทฯ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ

2.5 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านสมัครใจตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับบริษัทฯ แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ หรือต่อมาได้ยกเลิกความยินยอมให้บริษัทฯใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ แก่ท่านได้

2.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

2.7 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ของบุคคลภายนอกแก่ทางบริษัท ให้ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันแล้วว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลนั้น หรือที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของโซเชียลมีเดียต่าง เพื่อเชื่อมโยง สมัครสมาชิก หรือใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกใน www.arkira.store ของบริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด โดยผ่านทางช่องทางบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน บัญชีอื่น หรือการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกใน  www.arkira.store  บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการ และบริษัทฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผลจากท่าน บริษัทฯ จะนำไปใช้ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

. ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน (ถ้ามี)

. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้บริการ

. เพื่อระบุจำนวนผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม

. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาผ่าน Advertising Platform อาทิเช่น Facebook, Instagram, Google, Line

. เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น โปรโมชั่น กิจกรรม ผ่านสื่อ และช่องทางต่าง เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์, Website, Facebook, Google, Line, Instagram, Twitter, Youtube, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM), SMS, จดหมาย, แผ่นพับ, ใบปลิว

. ตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเอกสารทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทฯ และ บริษัทฯ อาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใด ตามที่กล่าวมานี้

3.2 ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดระยะเวลา โดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการติดตามในส่วนของการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายจากทางบริษัทฯ และจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

3.3 บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิต หรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด

3.4 บริษัทฯ อาจเปิดเผยและ/หรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ใด ที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด ที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สามและบริษัทในเครือ บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เก็บ ใช้ เปิดเผย หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และขอรับรองรองว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

4. การเพิกถอนความยินยอม การให้ลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใด หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ด้านบน

4.2 ขอให้ท่านโปรดทราบว่า หากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือทำการร้องขอให้ลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่น แก่ท่านได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ที่มีอยู่กับท่านได้ และการเพิกถอน การลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือการบริการใดแก่ท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิตามกฏหมาย และการเยียวยาใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้

5. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยเข้าบัญชีของท่านเพื่อไปยังที่แพลตฟอร์ม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบนนี้

5.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับทางบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัทฯ ได้เก็บไว้ หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้ หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 11 เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินตามคำขอของท่าน บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของท่าน

6.2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกไว้ และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่าน

6.3 บริษัทฯ จะตอบกลับตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด หากทางบริษัทฯ ไม่ตอบกลับคำขอของท่านภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ส่งคำขอ บริษัทฯ จะเเจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ได้ หรือไม่สามารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่านได้ บริษัทฯ จะแจ้งท่านให้ทราบถึงสาเหตุที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ เว้นแต่ กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่าน

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

7.1 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือ ความเสี่ยงในทำนองเดียวกัน ทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพและทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น

. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

. ติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

. ลบ ไม่ระบุ ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

. ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของท่าน

7.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดยบริษัทฯ เอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน

7.3 ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ไม่มีวิธีการใด ที่จะปกป้องหรือป้องกันการเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีวิธีการใดในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาระบบและมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ

7.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านสำหรับเข้าบัญชีเว็บไซต์ www.arkira.store ของท่านกับใคร หากท่านใช้บัญชีของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น หากท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านเข้าบัญชีหรือเสียการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่น ที่ได้ส่งให้กับบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านโดยทันที บริษัทฯ ขอย้ำเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดหน้าต่างค้นหา หลังจากที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของท่าน

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้

8.2 บริษัทฯ จะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านต่อเมื่อ การเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือไม่มีความจำเป็นต้องเก็บอีกต่อไป หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

9. การเก็บข้อมูลของระบบ

9.1 บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจ อาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอน หรือระบบเทคโนโลยีอื่น เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้น เมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม

9.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของบริษัทฯ ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเครื่องมือชนิดอื่น ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะทำการส่งข้อมูลให้ โดยการส่งข้อมูลนั้นอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร

. ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน

. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ

. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม

. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่น

9.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการ/สินค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ

9.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และช่วยให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากยิ่งขึ้น

9.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน

9.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

10. สิทธิของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่และได้ปฏิบัติตาม

11. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการติดต่อ

บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เลขที่ 812 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 66/2 ถนนแบริ่ง 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร +(66)2 746 7154

Email address - bodykits@arkira-auto.com

reflect you true identity

© 2015-2024 ARKIRA AUTO CO., LTD.
© 2015-2024 ARKIRA AUTO CO., LTD.